Bible a placatá Země

Ve svém životě jsem poznal, že lidské i vědecké názory se neustále mění, často si protiřečí a že je moudré držet se zdroje pravdy, kterým je Bible. Proto jsem zkoumal, co říká Bible na téma Země. Je to koule nebo placka? Otáčí se kolem své osy a obíhá okolo Slunce? A co Měsíc a hvězdy? Pokud vás taky zajímá, co na to říká Bible, začněte zcela dole od prvních příspěvků kvůli návaznosti. Zkuste na chvíli zapomenout, co jste se naučili ve škole a všude kolem, a buďte jako malé děti, které neví ještě vůbec nic. Nechte k sobě promlouvat Jeho Slovo.
 
Zdá-li se pak komu, že něco umí, ještě nic nepoznal, tak jakž by měl znáti.
(
1. Korintským 8:2)
 
"Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského."
(
Matouš 18:3)

Blog

Bible a placatá Země 25 - Čtyři větry

10.11.2015 11:53
Jeremiáš 49:36  Uvedu zajisté na Elamitské čtyři větry ode čtyř stran světa, a rozptýlím je na všecky ty větry, tak že nebude národu, do něhož by se nedostal někdo z vyhnaných Elamitských.    Daniel 7:2  Mluvil Daniel a řekl? Viděl jsem u vidění svém v noci, a aj, čtyři...

Bible a placatá Země 24 - Lži

10.11.2015 11:47
Jeremiáš 16:19  Hospodine, sílo má a hrade můj, i útočiště mé v den ssoužení, k toběť přijdou národové od končin země, a řeknou: Jistě žeť se falše drželi otcové naši, marnosti a právě neužitečných věcí. Předchozí generace našich otců nám lhaly. Zeměkoule nemá žádné končiny, odkud by přišli...

Bible a placatá Země 23 - Konec Země

10.11.2015 11:40
Jób 37:3 Nechá jej dunět pod celým nebem a jeho světlo září až k okrajům země.   Daniel 4:11 Veliký byl strom ten a mocný, a výsost jeho dosahovala až k nebi, a patrný byl až do končin vší země.    Přísloví 30:4 Kdo vstoupil v nebe, i sstoupil? Kdo sebral vítr do hrstí...

Bible a placatá Země 22 - Stan

10.11.2015 11:33
Izaiáš 40:22 Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.   Myslíš, že nebesa, která Bůh jako závoj roztáhnul a napnul jako stan k obývání, se podobají nekonečně expandujícímu vesmíru?...

Bible a placatá Země 21 - Podvod a klam

10.11.2015 11:26
Matouš 24:24 Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.   2. Tesalonickým 2:3 Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se...

Bible a placatá Země 20 - Lidé jako kobylky

10.11.2015 11:21
Žalm 33:14  Z příbytku trůnu svého dohlédá ke všechněm obyvatelům země. (Kr.) Žalm 33:14 ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. (Eku)   Izaiáš 40:22 Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a...

Bible a placatá Země 19 - Okruh Země

10.11.2015 11:09
Podle Bible je Země kruhovitá, tedy placatá ve formě kruhu:   Izajáš 40:22 Ten, kterýž sedí nad okršlkem země, jejížto obyvatelé jako kobylky, kterýž rozprostřel jako kortýnu nebesa, a roztáhl je jako stánek k přebývání,   Izajáš 40:22 It is he that sitteth upon...

Bible a placatá Země 18 - Okruh slunce

10.11.2015 08:33
Žalm 96:10 Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese. On povede při národů podle práva. Žalm 96:10  Rcete mezi pohany: Hospodin kraluje, a že i okršlek zemský upevněn bude, tak aby se nepohnul, a že souditi bude lidi...

Bible a placatá Země 17 - Vesmír

09.11.2015 21:18
Bible nepodporuje představu vesmíru s hvězdami, slunci a měsíci, planetami a galaxiemi. Všechny hvězdy, slunce i měsíc jsou na (v angličtině "v") nebeské klenbě. Nad nebeskou klenbou, která má průduchy, jež se dají otevírat a zavírat,  je voda, která dopadala při potopě na zemi. V Bibli není...

Bible a placatá Země 16 - Hvězdy

09.11.2015 20:58
Matouš 24:29 Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.   Marek 13:25 hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí.   Zjevení 6:13 a nebeské hvězdy začaly padat na...

Bible a placatá Země 15 - Glóbus na pracovním stole

09.11.2015 20:55
Exodus 20:4 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Exodus 20:5 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. 

Bible a placatá Země 15 - Země je podnož Jeho nohou

09.11.2015 20:50
Izaiáš 66:1 Toto praví Hospodin: "Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země...." Matouš 5:35 ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále;   Skutky 7:49 `Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou! Jaký chrám mi...

Bible a placatá Země 14 - Základy Země

09.11.2015 20:47
Jób 38:4  Kdes byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, jestliže máš rozum.    Izaiáš 48:13 Ano, moje ruka založila zemi, má pravice nebesa rozvinula; zavolám-li na ně, stanou tady spolu.    

Bible a placatá Země 13 - Den a Noc

09.11.2015 20:42
Jób 26:10  Cíl vyměřil rozlévání se vodám, až do skonání světla a tmy.  Jób 26:10 Na vodní hladině vykroužil obzor, kde končí světlo i tma. Jób 26:10  He hath compassed the waters with bounds, until the day and night come to an end.    Závěr: světlo...

Bible a placatá Země 12 - Moudrost

09.11.2015 20:35
Koloským 2:8 Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. (Ekumenický překlad) Koloským 2:8 Hleďtež, ať by vás někdo neobloupil moudrostí světa a marným zklamáním, uče podle ustanovení...

Bible a placatá Země 11 - Délka a Šířka

09.11.2015 20:33
 Jób 11:9  Delší jest míra její než země, a širší než moře. Závěr: Nemůžeš měřit délku nebo šířku na zeměkouli.

Bible a placatá Země 10 - Výška a hloubka

09.11.2015 20:30
Jób 11:8  Vyšší jest nebes, což učiníš? Hlubší než peklo, jakž porozumíš? Jak můžeš mít na kulaté zemi něco vyššího než nebe? Hlubší než peklo? To je možné jen na placaté Zemi.

Bible a placatá Země 9 - Slunce v pohybu

09.11.2015 20:22
67 Biblických textů odkazuje na pohyb Slunce. Ani jeden biblický verš však neuvádí, že by se Země pohybovala. Bible podporuje stacionární, nehybnou Zemi. Zde jsou některé z nich: Genesis 15:12  I stalo se, když slunce zapadalo, že dřímota těžká připadla na Abrama; a aj, hrůza a tma veliká...

Bible a placatá Země 8 - Nebeská klenba

09.11.2015 20:07
Izaiáš 24:18 Kdo uteče před hlučícím postrachem, padne do propasti, a kdo vyleze z propasti, do pasti se lapí, otevřou se nebeské propusti shora a budou se třást základy země.   Izaiáš 13:13 Otřesu totiž nebesy a země se pohne ze svého místa prchlivostí Hospodina zástupů v den...

Bible a placatá Země 7 - Pilíře (Sloupy)

09.11.2015 20:03
1. Samuelova 2:8 Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich.   Jób 9:6 zemí pohne z místa, až se její sloupy chvějí.   Žalm 75:3 ...

Bible a placatá Země 6 - Nehybná Země

09.11.2015 19:57
1 Paralipomenon 16:30  Bojte se oblíčeje jeho všickni obyvatelé země, a budeť upevněn okršlek (kruh) země, aby se nepohnul. Žalm 96:10  Rcete mezi pohany: Hospodin kraluje, a že i okršlek (kruh) zemský upevněn bude, tak aby se nepohnul, a že souditi bude lidi...

Bible a placatá Země 5 - Čtyři kouty světa

09.11.2015 19:52
Izaiáš 11:12  A vyzdvihne korouhev mezi pohany, a sbéře zahnané Izraelské, a rozptýlené Judovy shromáždí ode čtyř stran země. Zjevení 7:1  Potom jsem viděl čtyři anděly, stojící na čtyřech úhlech země, držící čtyři větry zemské, aby nevál vítr na zemi, ani na moře, ani na žádný...

Bible a placatá Země 4 - Nebeská klenba

03.11.2015 08:40
Jób 37:18 dovedl bys jako on vzklenout oblohu pro mraky, pevnou jak lité zrcadlo? Jób 37:18  (37:17) Roztahoval-li jsi s ním nebesa trvánlivá, k zrcadlu slitému podobná? Iza 44:24 Já Hospodin činím všecko, roztahuji nebesa sám, rozprostírám zemi mocí svou. Iza 44:24 "Já jsem Hospodin, já...

Bible a placatá Země 3 - Je Slunce v pohybu?

29.10.2015 21:14
Starozákonní Izraelité považovali nebeská tělesa za relativně malá. Záznam o Stvoření Země vypovídá o velikosti a důležitosti Země ve vztahu k nebeským tělesům dvěma způsoby: Dle pořadí jejich stvoření Dle jejich pozičního vztahu Nebeská tělesa musí být malá, aby se vešla do nebeské klenby....

Bible a placatá Země 2 - Země je kruh

25.10.2015 09:49
Každé dítě ví od svých rodičů, co je to kruh a co koule. Jak je tedy možné, že my věřící dospělí si myslíme, že Země  je koule, přestože Bible, kterou považujeme za zdroj pravdy, uvádí, že Země je kruh?   Koule  nebo   kruh?   Má to dva důvody:  V kralické...

Bible a placatá Země 1 - Země se nehýbe

25.10.2015 05:06
Kromě evoluce a dalších vymyšlených věcí nás NASA, vědci i školy učí, že naše Země je neustále v pohybu, a je kulatá a ne placatá. Údajně rotuje kolem své vlastní nakloněné vibrující osy (22,1-24,5°) rychlostí 1.674,4 km/h (na rovníku) a obíhá kolem Slunce rychlostí 107,300 km/h!...

Začínáme Biblické zprávy o placaté Zemi

19.08.2015 06:20
Dnes byl spuštěn nový blog zaměřený na to, co říká o naší Zemi Bible. Pro křesťany je Bible Božím slovem pravdy a proto je dobré vědět, co Bible říká o stvoření Země a nebe, protože to zjevuje charakter Stvořitele.
Záznamy: 1 - 27 ze 27