Archiv článků

Bible a placatá Země 21 - Podvod a klam

10.11.2015 11:26
Matouš 24:24 Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.   2. Tesalonickým 2:3 Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se...

Bible a placatá Země 20 - Lidé jako kobylky

10.11.2015 11:21
Žalm 33:14  Z příbytku trůnu svého dohlédá ke všechněm obyvatelům země. (Kr.) Žalm 33:14 ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. (Eku)   Izaiáš 40:22 Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a...

Bible a placatá Země 19 - Okruh Země

10.11.2015 11:09
Podle Bible je Země kruhovitá, tedy placatá ve formě kruhu:   Izajáš 40:22 Ten, kterýž sedí nad okršlkem země, jejížto obyvatelé jako kobylky, kterýž rozprostřel jako kortýnu nebesa, a roztáhl je jako stánek k přebývání,   Izajáš 40:22 It is he that sitteth upon...

Bible a placatá Země 18 - Okruh slunce

10.11.2015 08:33
Žalm 96:10 Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese. On povede při národů podle práva. Žalm 96:10  Rcete mezi pohany: Hospodin kraluje, a že i okršlek zemský upevněn bude, tak aby se nepohnul, a že souditi bude lidi...

Bible a placatá Země 17 - Vesmír

09.11.2015 21:18
Bible nepodporuje představu vesmíru s hvězdami, slunci a měsíci, planetami a galaxiemi. Všechny hvězdy, slunce i měsíc jsou na (v angličtině "v") nebeské klenbě. Nad nebeskou klenbou, která má průduchy, jež se dají otevírat a zavírat,  je voda, která dopadala při potopě na zemi. V Bibli není...

Bible a placatá Země 16 - Hvězdy

09.11.2015 20:58
Matouš 24:29 Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.   Marek 13:25 hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí.   Zjevení 6:13 a nebeské hvězdy začaly padat na...

Bible a placatá Země 15 - Glóbus na pracovním stole

09.11.2015 20:55
Exodus 20:4 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Exodus 20:5 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. 

Bible a placatá Země 15 - Země je podnož Jeho nohou

09.11.2015 20:50
Izaiáš 66:1 Toto praví Hospodin: "Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země...." Matouš 5:35 ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále;   Skutky 7:49 `Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou! Jaký chrám mi...

Bible a placatá Země 14 - Základy Země

09.11.2015 20:47
Jób 38:4  Kdes byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, jestliže máš rozum.    Izaiáš 48:13 Ano, moje ruka založila zemi, má pravice nebesa rozvinula; zavolám-li na ně, stanou tady spolu.    

Bible a placatá Země 13 - Den a Noc

09.11.2015 20:42
Jób 26:10  Cíl vyměřil rozlévání se vodám, až do skonání světla a tmy.    Jób 26:10 Na vodní hladině vykroužil obzor, kde končí světlo i tma.   Jób 26:10  He hath compassed the waters with bounds, until the day and night come to an...
Záznamy: 211 - 220 ze 239
<< 20 | 21 | 22 | 23 | 24 >>