Archiv článků

Bible a placatá Země 10 - Výška a hloubka

09.11.2015 20:30
Jób 11:8  Vyšší jest nebes, což učiníš? Hlubší než peklo, jakž porozumíš? Jak můžeš mít na kulaté zemi něco vyššího než nebe? Hlubší než peklo? To je možné jen na placaté Zemi.

Bible a placatá Země 9 - Slunce v pohybu

09.11.2015 20:22
67 Biblických textů odkazuje na pohyb Slunce. Ani jeden biblický verš však neuvádí, že by se Země pohybovala. Bible podporuje stacionární, nehybnou Zemi. Zde jsou některé z nich: Genesis 15:12  I stalo se, když slunce zapadalo, že dřímota těžká připadla na Abrama; a aj, hrůza a tma veliká...

Bible a placatá Země 8 - Nebeská klenba

09.11.2015 20:07
Izaiáš 24:18 Kdo uteče před hlučícím postrachem, padne do propasti, a kdo vyleze z propasti, do pasti se lapí, otevřou se nebeské propusti shora a budou se třást základy země.   Izaiáš 13:13 Otřesu totiž nebesy a země se pohne ze svého místa prchlivostí Hospodina zástupů v den...

Bible a placatá Země 7 - Pilíře (Sloupy)

09.11.2015 20:03
1. Samuelova 2:8 Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich.   Jób 9:6 zemí pohne z místa, až se její sloupy chvějí.   Žalm 75:3 ...

Bible a placatá Země 6 - Nehybná Země

09.11.2015 19:57
1 Paralipomenon 16:30  Bojte se oblíčeje jeho všickni obyvatelé země, a budeť upevněn okršlek (kruh) země, aby se nepohnul. Žalm 96:10  Rcete mezi pohany: Hospodin kraluje, a že i okršlek (kruh) zemský upevněn bude, tak aby se nepohnul, a že souditi bude lidi...

Bible a placatá Země 5 - Čtyři kouty světa

09.11.2015 19:52
Izaiáš 11:12  A vyzdvihne korouhev mezi pohany, a sbéře zahnané Izraelské, a rozptýlené Judovy shromáždí ode čtyř stran země. Zjevení 7:1  Potom jsem viděl čtyři anděly, stojící na čtyřech úhlech země, držící čtyři větry zemské, aby nevál vítr na zemi, ani na moře, ani na žádný...

Bible a placatá Země 4 - Nebeská klenba

03.11.2015 08:40
Jób 37:18 dovedl bys jako on vzklenout oblohu pro mraky, pevnou jak lité zrcadlo? Jób 37:18  (37:17) Roztahoval-li jsi s ním nebesa trvánlivá, k zrcadlu slitému podobná? Iza 44:24 Já Hospodin činím všecko, roztahuji nebesa sám, rozprostírám zemi mocí svou. Iza 44:24 "Já jsem Hospodin, já...

Bible a placatá Země 3 - Je Slunce v pohybu?

29.10.2015 21:14
Starozákonní Izraelité považovali nebeská tělesa za relativně malá. Záznam o Stvoření Země vypovídá o velikosti a důležitosti Země ve vztahu k nebeským tělesům dvěma způsoby: Dle pořadí jejich stvoření Dle jejich pozičního vztahu Nebeská tělesa musí být malá, aby se vešla do nebeské klenby....

Bible a placatá Země 2 - Země je kruh

25.10.2015 09:49
Každé dítě ví od svých rodičů, co je to kruh a co koule. Jak je tedy možné, že my věřící dospělí si myslíme, že Země  je koule, přestože Bible, kterou považujeme za zdroj pravdy, uvádí, že Země je kruh?   Koule  nebo   kruh?   Má to dva důvody:  V kralické...

Neslyším, cože?

25.10.2015 08:04
Představ si, že vystoupíš z letadla někde na rovníku a chceš se bavit s někým, kdo je pár kroků před tebou. Ale jak by tě mohl slyšet? Člověk stojící na rovníku údajně rotuje rychlostí okolo 1700 km/h. To je šílená rychlost, kterou si normálně nedovedeme přesdstavit, ale víme jaké to je,...
Záznamy: 231 - 240 ze 247
<< 21 | 22 | 23 | 24 | 25 >>